ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ AJP ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

AJP CLEANING MATERIALS
Evans Vanodine International plc.

Ξενοφώντος 13, Βούλα 166 73

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 89 55 663

E-mail: info@ajp.gr